Bạn cần địa điểm nạp lại năng lượng sau mùa cách ly?