Superior Double Room - River view

Số lượng: 6

Diện tích: 26m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 840.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 6

Diện tích: 26m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 1.400.000 VNĐ

Chi tiết

Deluxe Double Room - Pool & River View

Số lượng: 24

Diện tích: 38m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 1.140.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 24

Diện tích: 38m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Deluxe Twin Room- River view

Số lượng: 7

Diện tích: 38m2

Giường: 2

Số người: 2

Giá: 1.140.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 7

Diện tích: 38m2

Giường: 2

Số người: 2

Giá: 1.900.000 VNĐ

Chi tiết

Suite Room - Pool & River View

Số lượng: 8

Diện tích: 38m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 1.500.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 8

Diện tích: 38m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 2.500.000 VNĐ

Chi tiết

Deluxe Triple Room - River view

Số lượng: 7

Diện tích: 38m2

Giường: 3

Số người: 3

Giá: 1.560.000 VNĐ
2.600.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 7

Diện tích: 38m2

Giường: 3

Số người: 3

Giá: 2.600.000 VNĐ

Chi tiết

Deluxe Triple Room- River view

Số lượng: 7

Diện tích: 38m2

Giường: 2

Số người: 3

Giá: 1.560.000 VNĐ
2.600.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 7

Diện tích: 38m2

Giường: 2

Số người: 3

Giá: 2.600.000 VNĐ

Chi tiết

Double Bungalow - Garden view

Số lượng: 3

Diện tích: 55m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 2.100.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 3

Diện tích: 55m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Double Bungalow - River view

Số lượng: 9

Diện tích: 55m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 2.100.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 9

Diện tích: 55m2

Giường: 1

Số người: 2

Giá: 3.500.000 VNĐ

Chi tiết

Triple Bungalow - Pool view

Số lượng: 6

Diện tích: 50m2

Giường: 2

Số người: 3

Giá: 2.580.000 VNĐ
4.300.000 VNĐ



Chi tiết

Số lượng: 6

Diện tích: 50m2

Giường: 2

Số người: 3

Giá: 4.300.000 VNĐ

Chi tiết